Back to top arrow

Bolagsstyrningen i Aligro Planet Acquisition Company AB (publ)

APAC är ett svenskt publikt aktiebolag. Före noteringen på Nasdaq Stockholm grundades bolagsstyrningen i Bolaget på svensk lag samt interna regler och föreskrifter. Efter noteringen på Nasdaq Stockholm kommer APAC även att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning.

Aligro Planet Acquisition Company Logo Icon
Sunset over the ocean

Enligt svensk kod för bolagsstyrning skall en bolagsstyrningsrapport finnas tillgänglig på hemsidan. Rapporten ska ange att koden tillämpas av bolaget samt hur bolaget tillämpat koden under det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen skall dessutom rapportera hur den interna kontrollen till den del det avser den finansiella rapporteringen är organiserad och hur väl den fungerat under det senaste räkenskapsåret.

Aligro Partners Acquisition Company AB bildades i februari 2021. Bolagets första bolagsstyrningsrapport kommer publiceras i samband med publicering av årsredovisningen för första räkenskapsåret.

KPMG är Bolagets revisor. Tomas Gerhardsson (född 1969) är av KPMG utsedd ansvarig revisor. Tomas Gerhardsson är auktoriserad revisor och medlem i FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer). Tomas Gerhardsson har varit revisor för Aligro Planet Acquisition Company AB (publ) sedan 6 april 2021. KPMG:s adress är Vasagatan 16, 111 20, Stockholm. 

Valberedningen inför bolagets årsstämma ska bestå av fyra ledamöter av vilka tre utses av de tre till röstetalet största ägarregistrerade aktieägarna per utgången av det tredje kvartalet av varje räkenskapsår, samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

Valberedningen inför årsstämman 2022, som avses hållas den 27 september 2022, har följande sammansättning:

Hans Eckerström, utsedd av NRS Holding AB
Anna Strömberg, utsedd av Carnegie Fonder
Staffan Åberg, utsedd av AB Stena Finans
Richard Båge, eget innehav och styrelsens ordförande

Valberedningens mandat löper till dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts.

Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande vid årsstämma, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete och annan ersättning för styrelseuppdrag, arvode till revisor samt principer för utseende av valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen eller har frågor kan göra detta via e-post till: info@apac.se. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 1 augusti 2022.

Våra rådgivare

Juridisk biträde
Utfärdarens juridiska rådgivare
Börsrevisor
Revisor
Underwriter’s juridiska rådgivare
Skatterådgivare