Back to top arrow
Tillbaka

Vår organisation

Hans Eckerström, grundare och initiativtagare till APAC samt chief investment officer och ansvarig för investerarrelationer (CIO och IR), har tillsammans med övriga ledningsgruppen, bestående av Peder Egnell, chief executive officer (CEO) och Anna Sundberg, finanschef och chefsjurist (CFO och Head of Legal), och David Wahlberg, investeringsdirektör (Investment Director) samt tillsammans med styrelsen, bestående av Richard Båge (ordförande), Helene Willberg, Bengt Baron, Jenny Keisu och Magnus Silfverberg över 200 års erfarenhet av att ha utvärderat och genomfört mer än 500 transaktioner och investeringar i både privat och publik miljö samt från att arbeta operationellt i ledande positioner eller genom styrelsearbete i både privata och publika bolag inom relevanta områden.

APAC har även tillgång till ett industriellt nätverk som består av Magnus Brännström (CEO för Oriflame), Mats Rahmström (CEO för Atlas Copco) och Jon Sintorn (CEO för Nobia).

Ledning

Hans Eckerström
Hans Eckerström
Grundare, investeringschef (CIO) och chef för Investor relations
Peder Egnell
Peder Egnell
Verkställande direktör (CEO)
Anna Sundberg
Anna Sundberg
Finanschef (CFO) och chefsjurist
Carl Fredrik Sammeli
Carl Fredrik Sammeli
Marknad & Varumärke (Extern rådgivare)
Carl-Fredrik Jaensson
Carl-Fredrik Jaensson
Kommunikation & Public Affairs (Extern rådgivare)

Styrelsen

Richard Båge
Richard Båge
Styrelseordförande
Helene Willberg
Helene Willberg
Oberoende styrelseledamot
Bengt Baron
Bengt Baron
Oberoende styrelseledamot
Jenny Keisu
Jenny Keisu
Oberoende styrelseledamot
Magnus Silfverberg
Magnus Silfverberg
Oberoende styrelseledamot

Industriellt nätverk

Jon Sintorn
Jon Sintorn
Industriell rådgivare
Magnus Brännström
Magnus Brännström
Industriell rådgivare
Mats Rahmström
Mats Rahmström
Industriell rådgivare

Teamets sammansatta erfarenhet, i urval:

Cloetta, Nobia, Swedbank, Thule Group, Britax, Henri-Lloyd, Nefab, SafeRoad, Nordstjernan, Profoto, C More, Aditro, Caybon, MEDS, Yabie, Nea Partners, Insplanet, Storytel, Enzymatica, AAK, Oriflame, Access Partners, X Shore, Summa Equity, Alvarez & Marsal, Goldman Sachs, SEB, White & Case, Footway, Zenith, KPMG, Nordic Paper, Mannheimer Swartling, Coca-Cola, McKinsey, Leaf, V&S, Bisnode, Betsson, The Absolut Company, Nordnet, Mips, Truecaller.

Bevisat värdeskapande i publik miljö

Thule Group
401% / ~5.0x
Aktiekursökning/MoM multipel
~33%
total genomsnittlig årsavkastning (1)
~5x
EBITDA-multipel expansion (2)
SEK 29,701m
Equity värdeökning
Bidrag:
1) Identifiera potential och definiera strategisk inriktning.
2) Utnämna och rekrytera ledning och styrelse.
3) Tillsyn över genomförande.
Storytel
1,448% / ~1.9x
Aktiekursökning/MoM multipel
~65%
total genomsnittlig årsavkastning (1)
~1.4x
Sales-multipel expansion (3)
SEK 13,004m
Equity värdeökning
Bidrag:
1) Identifiera potentialen.
2) Utnämna och rekrytera ordförande.
MIPS
1,378% / ~14.8x
Aktiekursökning/MoM multipel
~100%
total genomsnittlig årsavkastning (1)
~32x
EBITDA-multipel expansion (2)
SEK 16,637m
Equity värdeökning
Bidrag:
1) Definiera strategiska val med fokus på hjälmar och tekniklicensiering.
2) Utnämning av ledning och styrelse för varje utvecklingsfas.
3) Genomförande av strategiskt partnerskap med BRG och börsintroduktion.

Källa: Capital IQ från och med de 25e februari, 2021
(1) Beräknat som årlig avkastning för aktiekursutveckling och utdelning sedan börsintroduktionen.
(2) EBITDA-multipel beräknat som Enterprise Value/NTM EBITDA. Avser multipel från och med den 25 februari 2021, jämfört med multipeln på den första tillgängliga NTM EBITDA-prognosen från Capital IQ.

(3) Sales-multipel beräknat som Enterprise Value/NTM Sales. Avser multipel från ch med den 25 februari 2021, jämfört med multipeln på den första tillgängliga NTM-salesprognosen från Capital IQ.
(4) Grafer som börjar vid respektive börsintroduktion (dagen för omvänd sammanslagning med Massolit Media för Storytel) och slutar den 25 februari 2021.

Styrelsen

Bolagets styrelse ärhögsta beslutande organ efter bolagsstämman.

I enlighet medaktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets förvaltning ochorganisation vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, bland annat,fastställa rutiner och strategier, säkerställa att fastställda mål utvärderas,fortlöpande utvärdera APACs finansiella ställning och resultat samt utvärderaden operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa attårsredovisningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utserstyrelsen CEO.

Styrelsen följer enskriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på detkonstituerande styrelsemötet varje år, eller på annat sätt om så krävs.Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner ochfördelningen av arbete mellan styrelseledamöterna och kommittéer, CEO samtinrättade utskott. På det konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsenäven instruktionen för CEO innefattande instruktioner för finansiellrapportering.

Styrelsen sammanträderenligt ett årligen fastställt schema. Utöver dessa möten kan ytterligarestyrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas tillett ordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemöten har styrelseordföranden och CEOen fortlöpande dialog rörande ledningen av Bolaget.

Styrelseledamöternaväljs varje år på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. EnligtBolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter.

Per datumet förProspektet består styrelsen av fem stämmovalda ledamöter som presenteras merdetaljerat i avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisor".Styrelseordförande har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbeteoch att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivtsätt.

CEO

CEO är underordnad styrelsen och ansvararför Bolagets löpande förvaltning och den dagliga verksamheten.Arbetsfördelningen mellan styrelse och CEO anges i arbetsordningen förstyrelsen och CEO-instruktionen.

CEO ska säkerställa att Bolagetsräkenskaper upprätthålls i enlighet med gällande lagstiftning samt attförvaltningen av medel sker på ett bra sätt och är föremål för lämpligakontroller och granskning.

CEO ska närvara vid styrelsemötena. CEO ska vidare bereda och föredra för styrelsen frågor som ligger utanför denlöpande förvaltningen. CEO ska säkerställa att frågorna är väl dokumenteradeoch att styrelsen, senast i samband med kallelsen till styrelsemötet, erhållerrelevant information och dokumentation såsom det anges i styrelsensarbetsordning. Vidare ska CEO bland annat verkställa de beslut som fattas avstyrelsen.

Enligt instruktionerna för denfinansiella rapporteringen är CEO ansvarig för de finansiella rapporterna iBolaget och ska följaktligen försäkra sig om att styrelsen erhåller lämpliginformation för att fortlöpande kunna utvärdera Bolagets finansiella ställning.

CEO ska fortlöpande (minst vid varje styrelsemöte) hålla styrelsenunderrättad om utvecklingen av Bolagets verksamhet och kostnadsutveckling,Bolagets resultat och finansiella ställning, kassaflöde, likviditet ochkreditställning, huruvida skatter och lagstadgade avgifter har betalats samtmer väsentliga affärshändelser såsom betydande avvikelser från budget som ärviktiga indikatorer på resultat och likviditet samt avslutande av avtal avbetydelse för Bolaget. CEO ska också fortlöpande informera styrelsen omeventuella andra händelser, omständigheter eller villkor som inte kan ansesvara oviktiga för Bolagets aktieägare. Verkställande direktör och övrigaledande befattningshavare presenteras i avsnittet "Styrelse, ledandebefattningshavare och revisor".