Back to top arrow
Tillbaka

Sponsorers incitament

Bolagets 2 500 000 B-aktier som innehas av Sponsorerna, kommer motsvara totalt 20,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas. B-aktierna kommer på begäran av en innehavare att kunna omvandlas till A-aktier från och med att ett förvärv har fullbordats, dock inte innan avstämningsdagen för tilldelning av Investeraroptioner för innehavare av A-aktier har passerats. Därmed kan B-aktier inte medföra någon rätt att erhålla Investeraroptioner.

Sponsorerna har tecknat 4 000 000 Sponsoroptioner till ett pris om 10 SEK per Sponsoroption. Bolaget har härigenom tillförts 40 000 000 SEK.

Varje Sponsoroption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie till en teckningskurs om 115 SEK per aktie från och med 31 maj 2021 till och med 31 maj 2028, under förutsättning att Förvärvet slutförts.

Bolagets styrelse kan även besluta att innehavare av Sponsoroptioner ska äga rätt att teckna B-aktier till en omräknad teckningskurs genom att genomföra teckning genom nettostrike i enlighet med vad som följer nedan.

Vid beräkning av nettostrike ska samtliga Sponsoroptioner som innehas av en och samma optionsinnehavare räknas om med tillämpning av nettostrikeformeln varvid det sammanlagda antalet B-aktier som får tecknas, efter omräkning, med stöd av innehavda Sponsoroptioner ska rundas av nedåt till närmaste hela aktie.

Tabellen nedan illustrerar effekten av teckning med vanlig teckningskurs jämfört med nettostrike

Exempelberäkning vanlig teckningskurs jämfört med nettostrike

Teckningskurs för teckning av B-aktie
115 kr
Kvotvärde per B-aktie
0,2 kr
Fiktivt framtida marknadsvärde per B-aktie
180 kr
Antal innehavda Sponsoroptioner
1000

Vanlig teckningskurs

B-aktier som tillkommer genom teckning
1000
Belopp att erlägga för teckning
115 000 kr
Marknadsvärde för tecknade B-aktier
180 000 kr
Mellanskillnad
65 000 kr

Nettostrike

Omräknad teckningskurs för teckning av B-aktie
0,2 kr
Fiktivt värde per B-aktie
180 kr
Omräknat antal B-aktier att teckna per Sponsoroption
0,3616 kr
Sammanlagt antal B-aktier som kan tecknas
361
Belopp att erlägga för teckning
72,20 kr
Marknadsvärde
64 980 kr
Mellanskillnad
64 907,80 kr